До 31 март партиите трябва да представят финансовите си отчети за миналата година

Досега отчети са представили само 11 партии от 130

Сметната палата напомня на политическите партии, че до 31 март трябва да представят финансовите си отчети за 2020 г. и декларациите по образец със списъци на физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци, направили дарения, припомнят от Сметната палата.

Информация и образци на необходимите документи могат да се намерят в интернет страницата на Сметната палата в раздела “Контрол-партии”.

От 130 партии, досега отчети са представили само 11 партии. Финансовите отчети трябва да се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител. Задължението се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд.

Годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

До 15 април Сметната палата ще публикува финансови отчети на партиите за 2020 г. и списъците на дарителите им; партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия.

Последиците от непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите, са:

– имуществена санкция на политическата партия от 5000 до 10 000 лв.;
– загубване правото на държавна субсидия до следващи избори за народни представители;
– възможност Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.

Коментирай