Delivery Man, Courier

Френски гигант придобива най-голямата куриерска компания в България

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде зелена светлина за придобиването на куриерската компания “Спиди“ от страна на френската GeoPost, съобщава Investor.bg.

При всички положения обаче, при сегашната пазарна капитализация на българския куриер от 142,65 млн. лв. на Българската фондова борса се задава сделка, която може да е от обема на оборота на борсата за цели 5 месеца, показват изчисления на медията.

В хода на производството КЗК е изискала становища и информация за ефекта на сделката върху конкуренцията на съответните пазари от секторния регулатор Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и основните конкуренти на участниците в сделката.

Според КРС наличието на конкуренция на пазара и значителният брой участници, предоставящи куриерски услуги, не дава основание да бъде направен извод, че нотифицираната концентрация би довела до изкривяване на конкуренцията на пазарния сегмент като цяло и в частност по отношение на куриерските услуги за чужбина. В тази връзка не можело да се очаква, че след осъществяване на сделката Geopost  SA ще има съществени конкурентни предимства пред другите участници на пазара.

“Спиди“ АД разполага със значителен дял от българския пазар на неуниверсалните пощенски услуги от 29,3% от общите приходи от сегмента в България за 2019 г., съгласно годишния доклад на КРС. Пощенската мрежа на “Спиди“ АД се състои от над 450 офиса и автоматични пощенски станции според информация, публикувана на електронната страница на дружеството. От друга страна, така наречените “интегратори“, като DHL, UPS, FEDEX, не разполагат чрез местните си партньори или дъщерни дружества със съпоставими пазарни дялове и обхват на пощенската мрежа в страната.

Купувачът GeoPost S.A. е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Франция. Става дума и за холдингово дружество по отношение на дружествата, опериращи основно под марката DPD group, с капитал от над 701 млн. евро.

“Спиди“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление със Съвет на директорите и капитал от 5,377 млн. лева, разпределен в  5 377 619 броя поименни и безналични акции с номинална стойност от 1 лев. Капиталът на дружеството е разпределен между “Спиди груп“ АД (65,09%), “ГеоПост“ С.А. (24,81%) и множество физически и юридически лица (10,1%)

Капиталът на “Спиди груп“ АД е в размер на 1,482 млн. лева, разпределен в 1 482 200 броя обикновени, поименни и налични акции с номинална стойност от 1 лев. Мажоритарен акционер е Валети Мектупчиян с 67,13% от капитала на дружеството, който упражнява едноличен контрол върху същото.

Сделката по придобиването ще се осъществи по силата на упражняване на “Кол опция“, предвидена в рамковия инвестиционен договор, сключен между GeoPost, “Спиди Груп“ АД и Мектупчиян на 22.09.2014 г.  След упражняването на “Кол опцията“ френската компания ще придобие допълнително 45% от акциите на “Спиди“ АД, като неговото акционерно участие ще достигне 70% от капитала.

Източник: Varna24.bg

Коментирай