Ръст на средната заплата у нас през второто тримесечие на годината

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 525 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. с 4.3 на сто, съобщи Националният статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са:

– “Хотелиерство и ресторантьорство” – с 30.5 на сто;

– “Култура, спорт и развлечения” – с 22.8 на сто;

– “Селско, горско и рибно стопанство” – с 9.5 на сто.

Намаление на заплатите с 1.3 на сто е регистрирано в икономическа дейност “Операции с недвижими имоти”.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2021 г. е 1 542 лв., за май – 1 530 лв., и за юни – 1 505 лева.

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.1 на сто спрямо второто тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности “Хотелиерство и ресторантьорство” – с 44.7 на сто, “Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 31.1 на сто, и “Култура, спорт и развлечения” – с 25.2 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2021 г. са:

– “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 3 709 лева;

– “Финансови и застрахователни дейности” – 2 368 лева;

– “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 2 233 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: “Хотелиерство и ресторантьорство” – 936 лева; “Други дейности” – 996 лева; “Селско, горско и рибно стопанство” – 1 077 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 19.5 на сто, а в частния – с 12.3 на сто.

Коментирай