Варна на четвърто място в страната по издадени разрешителни за строеж

На четвърто място и по строителство на нови сгради

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 128 жилищни сгради с 1 003 жилища в тях и 133 220 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 9 административни сгради с 658 кв. м РЗП и на 44 други сгради с 29 768 кв. м РЗП, съобщават от Териториално статистическо бюро – Североизток за Sevastopol.bg.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11.7%, общата им застроена площ – с 20.1%, докато жилищата в тях се увеличават с 9.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличава два пъти, докато тяхната РЗП намалява с 20.0%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 29.4%, така и на разгънатата им застроена площ – с 28.6%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 36.9%, жилищата в тях – с 27.6%, а разгънатата им застроена площ – с 20.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 80.0%, но тяхната РЗП спада с 84.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 36.2%, а разгънатата им застроена площ – с 50.6%.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 301 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите Пловдив с 257 и София със 138 броя.

През третото тримесечие на 2020 г. в област Варна е започнал строежът на 130 жилищни сгради с 1 641 жилища в тях и със 143 657 кв. м обща застроена площ, на 12 административни сгради с 9 440 кв. м РЗП и на 20 други сгради с 5 101 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 8.3%, жилищата в тях – със 138.9%, а разгънатата им застроена площ – с 29.9%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 50.0%, а тяхната РЗП – над четири пъти.

Започнатите други видове сгради са по-малко с 50.0%, а общата им застроена площ – с 83.4%. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 5.8%, разгънатата им застроена площ – със 7.6%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 51.7%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 45.9%, а общата им застроена площ – с 80.9%.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на четвърто място в страната.

Първа е област Пловдив – 176 жилищни, 5 административни и 89 други сгради. Непосредствено след нея са областите София (столица) – 211 жилищни и 18 други сгради и София – 137 жилищни и 35 други сгради.

Коментирай