Варна на трето място в страната по средна заплата за 2019 г.

По размер на средната работна заплата за 2019 г. област Варна е на трето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 21 040 лв. и София – 14 586 лв., а най-ниско в област Благоевград – 9 810 лева, съобщават от Териториално статистическо бюро-Североизток за Sevastopol.bg.

Средната брутна годишна работна заплата в област Варна за 2019 г. е 14 282 лв., при 15 209 лева средно за страната.

В сравнение с 2018 г. средната работна заплата в област Варна нараства с 9.8%, в обществения сектор – с 11.8%, а в частния сектор – с 9.1%.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 153 399, което представлява 6.6% от общия брой на наетите в страната.

В сравнение с 2018 г. броят на наетите намалява с 653 души. или с 0.4%. Намаление се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Транспорт, складиране и пощи“ (6.9%), „Добивна промишленост“ (6.2%) и „Операции снедвижими имоти“ (4.1%).

Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значително в „Административни и спомагателни дейности“ (5.7%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (5.1%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 18.7 и 12.8%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение област Варна заема трето място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в областите София (столица) – 768.5 хил. и Пловдив – 222.2 хил., а най-малък в област Видин – 15.7 хиляди.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 15.6%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 15.4% и „Други дейности“ – с 14.5%.

Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 г. са:

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 25 735 лева;

– „Финансови и застрахователни дейности“ – 22 810 лева

– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 20 178 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

– „Други дейности“ – 9 277 лева;

-„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 11 068 лева;

– „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11 169 лева.

Коментирай