Във Варна се строят най-много жилища с две стаи

Варна е трета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през първото тримесечие на 2021 г. е 118, а новопостроените жилища в тях са 764. Спрямо първото тримесечие на 2020 г. сградите са с 15

повече, или с 14.6%, докато жилищата в тях намаляват с 56, или с 6.8%. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 86.4%, с тухлена – 11.9%, а с друга – 1.7%

Област Варна е на трето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите София (столица) – 148 сгради с 1 421 жилища и Пловдив – 131 сгради с 433жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (42.3%), следват тези с три стаи (33.9%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 2.9%

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2021 г. в област Варна е 60.6 хил. кв. м, или с 10.0% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ намалява с 14.5% и достига 39.0 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна намалява от 82.2 кв. м през първото тримесечие на 2020 г. на 79.4 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Варна е трета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Видин – 60.0 кв. м, следвана от област Пазарджик – 76.5 кв. метра. Найголяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 212.9 кв. м и Габрово – 196.2 кв. метра.

Коментирай