служба по трудова медицина

Какво е трудова медицина и каква е ролята на службата по трудова медицина?

Чували ли сте за понятието “трудова медицина“? Развивайки бизнес, много е възможно да сте. А и дори и да нямате собствен бизнес.

Трудовата медицина е клон на клиничната медицина, който е най-активен в областта на трудовото здраве. Нейната основна роля е да осигури здравен съвет на организации и индивиди, с което да подсигури най-високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани.

Като медицинска специалност с превантивна насоченост, трудовата медицина отговаря на международните регулации за специалността и изисква от лекарите задълбочени познания по:

 1. Клинични умения.
 2. Законодателство.
 3. Здраве и околна среда.
 4. Преценка на трудоспособност и интеграция на инвалиди.
 5. Токсикология.
 6. Разпознаване, оценка и контрол на риска.
 7. Подготовка за бедствия и аварии. Спешна медицина.
 8. Здраве и продуктивност (работоспособност).
 9. Обществено здраве, здравен мониторинг и превенция на заболяванията.
 10. Управление и администрация на програми и проекти по трудова медицина.

Каква е ролята и дейността на службите по трудова медицина?

Дейността на СТМ е свързана и с анализа и проследяването на здравното състояние на работещите през целия им трудов живот. Тя е в пряка връзка с профилактиката и доказването на професионалния характер на заболяванията.

Оценявайки особения характер и значението на дейностите, които осъществяват СТМ, и отчитайки необходимостта от повишаване на качеството на предлаганите от тях услуги, през май 2007 г. Народното събрание направи промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В специални разпоредби законодателят е определил процедура за регистрация на службите по трудова медицина, предвиден е специализиран контрол върху дейността им и водената от тях документация. Определени са конкретни наказания за лицата, регистрирали служба по трудова медицина и ръководителите на службите по трудова медицина, които не изпълняват задълженията си по закона.

Службите по трудова медицина могат да се създават от работодателите самостоятелно или съвместно с други работодатели, както и от юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи лица.

Промените в закона дават възможност на лечебните заведения да могат да създават служби по трудова медицина, само ако са учредени като самостоятелни юридически лица (чл. 25, ал. 4 ЗЗБУТ).

Службите по трудова медицина се регистрират от министъра на здравеопазването по предложение на Комисията за регистриране на СТМ.

Съгласно параграф 25 от преходната разпоредба на ЗЗБУТ, регистрираните до влизането в сила на закона служби по трудова медицина трябва да се пререгистрират в срок до една година от влизането му в сила – 18.05.2008 г.

Регистърът на службите по трудова медицина е публичен и се води от Министерството на здравеопазването. Данните от регистъра (актуална информация за регистрираните СТМ) се публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Като цяло, дейността на една служба по трудова медицина е доста отговорна и важна. Какво друго правят те:

 • СТМ извършват наблюдение и анализ на здравното състояние
 • СТМ изготвят и поддържат здравни досиета на работещите
 • СТМ изготвят заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа
 • СТМ уведомява избрания общопрактикуващ лекар
 • СТМ ежегодно изготвят обобщени анализи на здравното състояние на работещите
 • СТМ участва в оценката на риска
 • СТМ разработват препоръки за работодателя при трудоустрояване
 • СТМ организират и провеждат обучение на работещите по правилата за първа помощ
 • СТМ консултират КУТ и ГУТ

Работата на службите по трудова медицина никак не трябва да се подценява.

Коментирай